Loading...

Noticia

1r Premi literari AUTOR REVELACIÓ

Aquest premi s'atorgarà a la millor obra de narrativa en català i tindrà periodicitat anual.

1a

Les obres concursants han de ser novel·les originals i inèdites en qualsevol format. La temàtica serà lliure. La presentació d'una obra implica que l'autor o autora no té compromesos els seus drets d'edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació i que no ha estat guardonada amb anterioritat.

Les obres han d'estar escrites en català i han d'estar destinades al públic adult. S'han de presentar en fulls DIN-A4 numerats, amb lletra Arial, cos 12 i a doble espai.

2a

El certamen és obert a la participació de tot l'alumnat i exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, sense limitació d'edat, nacionalitat o residència. Cada autor o autora pot presentar únicament una obra.

3a

Tots els originals s'han de trametre per correu electrònic a l'adreça premiautorrevelacio@penguinrandomhouse.com. Per fer-ho, cal seguir el procediment següent:

3.1. En l'apartat Assumpte, s'hi ha de fer constar el nom del premi, el títol de l'obra i el nom de l'autor o autora.

3.2. L'original que opta al premi s'ha d'adjuntar a aquest missatge en un arxiu en format PDF. Aquest document PDF ha de tenir com a nom el títol de l'obra.

3.3. En un altre document adjunt, en format Word, s'hi han de fer constar les referències que permetin identificar l'autor o l'autora (nom, cognoms, adreça postal, codi postal, localitat, adreça de correu electrònic, telèfon, NIF i l'any i el curs en què ha estat alumne de l'Escola d'Escriptura). Aquest document s'ha d'anomenar amb la paraula Plica seguida del nom de l'obra.

La persona responsable de secretaria, que no és membre del jurat, rebrà els originals i per correu electrònic en confirmarà la recepció a l'autor o autora.

4a

La data límit de recepció d'originals és l'1 de juliol de 2015.

5a

Els originals presentats a concurs que no hagin estat guardonats es destruiran 30 dies després del lliurament del premi. L'organització quedarà exempta de qualsevol responsabilitat sobre els originals esmentats. L'autor o autora és l'única persona responsable de la inscripció de l'obra presentada al premi en el Registre de la Propietat Intel·lectual i dels efectes de la no-inscripció davant de terceres persones. L'organització del premi no es compromet a mantenir correspondència amb les persones participants, ni a informar sobre la classificació de les obres ni sobre el desenvolupament del concurs.

6a

El premi que rebrà l'autor o autora de l'obra guanyadora serà la publicació de l'obra en paper i en format digital per l'editorial Rosa dels Vents durant el mes de novembre de 2015. L'obra quedarà vinculada a l'editorial amb la signatura del contracte d'edició corresponent mitjançant el qual s'establiran els drets d'autoria que corresponen a la persona guanyadora. L'edició serà en català i, si escau, també en castellà.

7a

L'adjudicació del premi serà feta per un jurat format per cinc persones de reconegut prestigi vinculades al món de la literatura: un membre del claustre de professorat de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, un representant de Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U., un escriptor, un crític literari i un llibreter.

8a

En funció del nombre d'obres presentades podrà fer-se'n una preselecció. El jurat del premi seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada, que serà la guanyadora.

9a

El premi no podrà ser ex aequo en cap cas. El jurat, però, podrà declarar-lo desert.

10a

L'editorial Rosa dels Vents es compromet a divulgar l'obra guanyadora.

11a

Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U. es reserva el dret de negociar amb els autors i autores participants no premiats la possibilitat de publicar les seves obres, en un termini de noranta dies a partir de l'anunci públic del jurat de la novel·la premiada.

12a

La proclamació del premi tindrà lloc durant el mes de setembre de 2015 i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat per un dels membres del jurat.

13a

El premi està subjecte a la normativa legal vigent. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases i en el transcurs del desenvolupament del certamen literari serà resolta per l'organització d'aquest premi.

14a

La presentació d'una obra pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

Compártelo: